OPVK - 1.1 Rozvoj a zkvalitnění praktického vyučování elektrotechnických oborů

projekt č: CZ.1.07/1.1.00/54.0052, realizace projektu: 1.9.2014 – 31.7.2015, dotace: 6.282.179 Kč


Ukončené projekty  


1. O projektu

Hlavním cílem projektu je především rozšířit a zkvalitnit praktické vyučování vybraných středních škol se zaměření na elektrotechniku (partneři projektu) ve dvou regionech, vytvořením Vlastních středisek praxe Moravskoslezského energetického klastru (MSEK), jejichž aktivity budou odpovídat reálným potřebám firem s elektrotechnickým zaměřením působícím v daném regionu. Těžištěm projektu je rozvoj praktického vyučování a praxí zaměřené na elektrotechnický obor – vytvořit střediska, kde budou žáci plnit reálné úkoly vycházející z potřeb potencionálních zaměstnavatelů (firem především členů klastru a dalších institucí). Projekt bude zahájen Úvodním společným setkáním zástupců regionálních firem, zástupců zapojených škol a představitelů MSEK. Cílem setkání bude definovat potřeby firem z praxe na základě, kterých budou specifikovány úkoly pro žáky zapojených škol. Výstupem pak bude databáze praktických úkolů, které budou žáci v rámci praktické výuky pod dozorem odborníků z praxe plnit. Tyto úkoly budou zaměřeny na rozvíjení odborné kvalifikace žáků, na jejich zručnost a schopnost postupovat samostatně, tak aby co nejvíce vyhověli potřebám zadavatele práce. Pro zajištění funkčnosti středisek budou sestaveny pracovní týmy, v kterých budou pracovat žáci na zadaných úkolech pod dohledem pedagogů a odborných garantů z praxe. Ke konci realizace projektu proběhne Závěrečné společné setkání, kterého se budou účastnit opět zástupci všech zapojených institucí a partnerů. Na tomto setkání proběhne vyhodnocení praktických úkolů, které žáci vypracovávali v rámci středisek praxe. Toto vyhodnocení proběhne formou soutěže a vystavením prezentačních tabulí s výsledky jednotlivých týmů. Celkovým výstupem projektu bude rozšíření a zkvalitnění praktického vyučování o praxe na reálných zadáních na SŠ získáním nových partnerů a možností pro realizaci praktického vyučování žáků škol.

2. Klíčové aktivity

KA 01 Vytvoření vlastních středisek praxe Moravskoslezského energetického klastru na partnerských středních školách

V rámci této klíčové aktivity budou vytvořeny dvě střediska praxe Moravskoslezského energetického klastru (MSEK), které vzniknou na zapojených partnerských školách. Tyto střediska praxe budou mít za cíl zkvalitnění praktického vyučování pro žáky zapojených škol ve spolupráci s MSEK a zapojením firem působícím elektrotechnickém zaměření v rámci dotčených krajů. Klíčová aktivita i realizace projektu bude zahájena Úvodním společným setkáním zástupců regionálních firem, zástupců zapojených škol a představitelů MSEK. Cílem tohoto setkání bude definovat potřeby firem z praxe na základě, kterých budou specifikovány úkoly pro žáky zapojených škol. Výstupem pak bude databáze praktických úkolů pro žáky, které budou v rámci praxe pod dozorem odborníků z praxe plnit. Tyto úkoly budou zaměřeny na rozvíjení odborné kvalifikace žáků, na jejich zručnost a schopnost postupovat samostatně, tak aby co nejvíce vyhověli potřebám zadavatele práce, který bude z řad firem působících v daném oboru a regionu. Dále budou na Úvodním společném setkání stanoveny a popsány konkrétní cíle a náplně jednotlivých středisek praxe MSEK, které vzniknou na jednotlivých školách. Po stanovení těchto základních předpokladů pro dosažení stanovených cílů budou žákům z řad cílové skupiny obou zapojených středních škol zadány konkrétní praktické úkoly. Tyto reálné úkoly vycházející z vytvořené databáze praktických úkolů a potřeb zapojených firem, budou žáci řešit v pracovních týmech za podpory pedagogů a garantů. Pro řešení konkrétních praktických úkolů žáky je nutné dovybavit obě střediska praxe MSEK moderními nástroji, pomocí kterých bude možné stanovený praktický úkol odpovídajícím způsobem řešit. Z těchto důvodů bude součástí této aktivity zakoupení specifického vybavení.

KA 02 Plnění reálných úkolů v rámci vytvořených Středisek praxe

V rámci této aktivity vzniknou na partnerských školách pracovní týmy složené z žáků, pedagogů a garantů, kteří budou ve střediscích praxe plnit reálné úkoly vycházející z vytvořené databáze úkolů. Pro zajištění funkčnosti středisek budou sestaveny pracovní týmy, v kterých budou pracovat žáci na zadaných úkolech pod dohledem pedagogů a odborných garantů z praxe. Garanti budou konzultovat průběh plnění jednotlivých úkolů v rámci vzniklých týmů prostřednictvím pravidelných konzultací. Při řešení jednotlivých úkolů bude kladen důraz na to, aby žáci pracovali v souladu s postupy v reálném provozu a čase. Při plnění jednotlivých úkolů si žák povede deník odborné praxe, kde budou zaznamenány dílčí výsledky zadaného úkolu a budou moci být průběžně hodnoceny učitelem odborné praxe a odborným garantem podle kvality splněného úkolu. Pro funkčnost vlastních středisek praxe bude nutné zabezpečit jejich provoz nejen z odborného hlediska, ale musí být podpořeno i materiálové zázemí. Během realizace této aktivity bude nadále pořizován materiál a potřebné vybavení pro práci žáků na realizaci jejich praktických úkolů. Pro zvýšení představy o svém budoucím zaměření a výrobních postupech bude reálná zkušenost při plnění praktických úkolů podpořena exkurzí v provozu spolupracující firmy. K dalšímu rozvoji vlastních středisek praxe MSEK a zkvalitnění praktické výuky studentů i po ukončení realizace projektu, budou v rámci této klíčové aktivity vypracovány Metodiky pro uplatnění výsledků praktické výuky v oblasti teorie s důrazem na specializaci partnerské školy. Metodiky budou vytvářet odborní konzultanti ve spolupráci s garanty a pedagogickými pracovníky. V průběhu projektu proběhnou společná setkání škol tzv. Praktické dny, kdy bude průběžně hodnoceno plnění úkolů a prezentace úkolů v rámci Středisek praxe MSEK.

KA 03 Zhodnocení průběhu praxí a jejich výstupů v rámci středisek praxe MSEK a jejich prezentace

Tato klíčová aktivita je zaměřena na prezentaci a vyhodnocení praktických úkolů a zhodnocení celkového fungování střediska praxe MSEK na partnerských školách. Dále je cílem klíčové aktivity představit střediska praxe žákům SŠ z prvního ročníku a také žákům z partnerských SŠ. V rámci této aktivity proběhne Závěrečné společné setkání, kterého se budou účastnit zástupci MSEK, zúčastněných SŠ, mentorující odborníci z praxe, zástupci dalších firem a žáci prvních ročníků zapojených a partnerský SŠ. Závěrečná setkání proběhnou celkem dvě, vždy bude představovat Vlastní středisko praxe na své střední škole. Na tomto setkání proběhne vyhodnocení praktických úkolů, které žáci vypracovávali v rámci středisek praxe. Toto vyhodnocení proběhne formou soutěže a vystavením prezentačních tabulí s výsledky jednotlivých týmů/žáků. V rámci soutěže budou žáci zapojených středních škol mezi sebou zápolit v praktických úkolech, které řešili během středisek praxe a budou tak soupeřit a přitom prezentovat svoji dovednost získanou praktickou výukou na reálných úkolech. Na Závěrečném společném setkání budou přítomni žáci z prvních ročníků obou zapojených středních škol, kterým tak bude soutěžním kláním a výstavou prezentováno středisko praxe MSEK. Žáci prvních ročníků SŠ budou mít možnost si vyzkoušet jednotlivé prezentované praktické úkoly pod dohledem zástupců firem a garantů pracovních týmů. Tato činnost má ukázat mladším žákům SŠ možnosti uplatnění v oboru, motivovat je k dalšímu studiu na SŠ.

KA 04 Zpracování analýzy a popisu možností zajišťování praktického vyučování pro cílovou skupinu

 V této aktivitě bude zpracována analýza realizovaných praktických úkolů a popis možností zajištění praktického vyučování v daném regionu na partnerských středních školách. Analýza bude zpracována pro cílovou skupinu pocházející vždy z daného regionu, jako je partnerská střední škola, na které bude zřízeno středisko praxe MSEK. Tyto materiály budou zpracovávat odborní konzultanti ve spolupráci s vedením jednotlivých škol a garantů – odborníků z praxe. Analýza bude zpracována tak, aby bylo možné na základě jejich výsledků přizpůsobit zadávání praktických úkolů žákům zapojených škol i po realizaci projektu.

3. Partneři projektu

Integrovaná střední škola Sokolnice

Sokolnice 496
664 52 Sokolnice
www.iss-sokolnice.cz    

 

Střední škola elektrotechnická, příspěvková organizace, Ostrava
Na Jízdárně 30
702 00 Ostrava-město
www.sse-najizdarne.cz

4. Odbroné praxe

Pracovní týmy

Databáze úkolů

5. Akce

6. Výstupy

Metodiky

Metodika SŠE Ostrava (formát PDF)
Metodika ISŠ Sokolnice (formát PDF)

Analýzy

Analýza SŠE Ostrava (formát PDF)
Analýza ISŠ Sokolnice (formát PDF)

 


 Sdílet tento příspěvek
Komentáře