O KLASTRU

Národní energetický klastr, z.s. sdružuje společnosti působící v energetickém a teplárenském průmyslu a aktivně spolupracuje s univerzitami a výzkumnými středisky v České republice i v zahraničí. Klastr vznikl v roce 2008 z iniciativy soukromých společností a nevládních institucí, které významným způsobem utvářejí stav a budoucnost energetiky nejen v Moravskoslezském kraji (Veolia Energie ČR, a.s., Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava a další). V současné době má klastr 21 členů. Je aktivní v oblastech výzkumu a vývoje, propagace sdružení a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost, kde realizuje projekty podporované EU.

Klastr je financován na principu PPP (financování je založeno na sloučení vlastních zdrojů klastru z příspěvků členů a dotace ze strukturálních fondů EU).

 

Oblasti zájmu Národního energetického klastru, z.s.:

 

Výzkum, vývoj, inovace                          

 • nákup laboratorního zařízení
 • nákup a provozování experimentálního zařízení
 • výzkumně-vývojové projekty

Vzdělávání, energetická gramotnost

 • realizace stáží a praxí pro studenty SŠ, SOŠ, SOU
 • realizace stáží a praxí pro studenty VŠ
 • další vzdělávání zaměstnanců

Marketing a propagace                                   

 • realizace výstav a veletrhů
 • realizace odborných kulatých stolů, seminářů a konferencí
 • výroba prezentačních materiálů

Mezinárodní spolupráce, internacionalizace

 • a další...

 

Co je klastr

Klastr je územně koncentrovaná síť spolupracujících firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, přidružených institucí a organizací. Jejich kooperační vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

 

Vize

„Do 10 let zajistit pro Moravskoslezský kraj, jakožto druhý nejvyspělejší průmyslový pól v České republice, energetickou soběstačnost v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.“

 

Cíle

 • spolupráce na energetické koncepci státu
 • podpora implementace legislativy EU do legislativy ČR
 • podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a propagace a výchova k energetickým úsporám
 • podpora malých a středních podniků v regionu
 • podpora výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a životního prostředí
 • spolupráce při řešení problematiky využívání druhotných zdrojů energie v Moravskoslezském kraji k energetickým účelům
 • podílení se na zvyšování energetické gramotnosti zejména mladých lidí

 

 

ORGÁNY SDRUŽENÍ

 

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, každý člen má 1 hlas.

 

Výkonná rada

Výkonná rada je výkonný orgán sdružení a řídí činnost sdružení mezi valnými hromadami. Má pět členů, čtyři jsou voleni valnou hromadou a pátý člen je výkonný ředitel, který je volen výkonnou radou.

Ing. Zdeněk Duba

Veolia Česká republika, a.s.

Ing. Pavel Bartoš

Krajská hospodářská komora MSK

Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc

EVECO Brno, s.r.o.

Tomáš Závada

INTOZA s.r.o.

Ing. Jan Poledník

NEK, z.s.

 

 

Dozorčí rada

Dozorčí rada má tři členy, které volí valná hromada. Dozorčí rada volí svého předsedu , který řídí činnost dozorčí rady a místopředsedu, který zastupuje jeho předsedu v jeho nepřítomnosti.

Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc

VŠB-TU Ostrava, VEC

předseda

Ing. René Honiš

ČEPS, a.s.

místopředseda

Ing. Libor Prouza

LOYD GROUP s.r.o.

člen

 

 

 

 

Statutární zástupci

Ing. Zdeněk Duba
prezident

Ing. Pavel Bartoš
viceprezident

Ing. Jan Poledník
výkonný ředitel