O KLASTRU

Národní energetický klastr, z.s. sdružuje společnosti působící v energetickém a teplárenském průmyslu a aktivně spolupracuje s univerzitami a výzkumnými středisky v České republice i v zahraničí. Klastr vznikl v roce 2008 z iniciativy soukromých společností a nevládních institucí, které významným způsobem utvářejí stav a budoucnost energetiky nejen v Moravskoslezském kraji (Veolia Energie ČR, a.s., Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava a další). V současné době má klastr 20 členů. Je aktivní v oblastech výzkumu a vývoje, propagace sdružení a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost, kde realizuje projekty podporované EU.

Klastr je financován na principu PPP (financování je založeno na sloučení vlastních zdrojů klastru z příspěvků členů a dotace ze strukturálních fondů EU).

 

Oblasti zájmu Národního energetického klastru, z.s.:

 

Výzkum, vývoj, inovace                          

 • nákup laboratorního zařízení
 • nákup a provozování experimentálního zařízení
 • výzkumně-vývojové projekty

Vzdělávání, energetická gramotnost

 • realizace stáží a praxí pro studenty SŠ, SOŠ, SOU
 • realizace stáží a praxí pro studenty VŠ
 • další vzdělávání zaměstnanců

Marketing a propagace                                   

 • realizace výstav a veletrhů
 • realizace odborných kulatých stolů, seminářů a konferencí
 • výroba prezentačních materiálů

Mezinárodní spolupráce, internacionalizace

 • a další...

 

Co je klastr

Klastr je územně koncentrovaná síť spolupracujících firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, přidružených institucí a organizací. Jejich kooperační vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

 

Vize

„Do 10 let zajistit pro Moravskoslezský kraj, jakožto druhý nejvyspělejší průmyslový pól v České republice, energetickou soběstačnost v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.“

 

Cíle

 • spolupráce na energetické koncepci státu
 • podpora implementace legislativy EU do legislativy ČR
 • podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a propagace a výchova k energetickým úsporám
 • podpora malých a středních podniků v regionu
 • podpora výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a životního prostředí
 • spolupráce při řešení problematiky využívání druhotných zdrojů energie v Moravskoslezském kraji k energetickým účelům
 • podílení se na zvyšování energetické gramotnosti zejména mladých lidí

 

 

ORGÁNY SDRUŽENÍ

 

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, každý člen má 1 hlas.

 

Výkonná rada

Výkonná rada je výkonný orgán sdružení a řídí činnost sdružení mezi valnými hromadami. Má pět členů, čtyři jsou voleni valnou hromadou a pátý člen je výkonný ředitel, který je volen výkonnou radou.

Ing. Libor Prouza

LOYD GROUP s.r.o.

Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

VŠB - TUO, VEC

Martin Huml

HS Flamingo s.r.o.

Tomáš Závada

INTOZA s.r.o.

Ing. Tomáš Tykal

NEK, z.s.

 

 

Dozorčí rada

Dozorčí rada má tři členy, které volí valná hromada. Dozorčí rada volí svého předsedu , který řídí činnost dozorčí rady a místopředsedu, který zastupuje jeho předsedu v jeho nepřítomnosti.

Ing. Jan Poledník

předseda

Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.

místopředseda

Ing. Zdeněk Duba

člen

 

 

 

 

Statutární zástupci

Ing. Libor Prouza
prezident

Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
viceprezident

Ing. Tomáš Tykal
výkonný ředitel