OPVK – 2.4 Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe (partnerství pro příjemce Zemědělský výzkum s.r.o.)

příjemce podpory: Zemědělský výzkum s.r.o., projekt č.: CZ.1.07/2.4.00/31.0026, realizace projektu: 2.1.2012 - 31.12.2013, MSEK jako partner s finanční spoluúčastí: 1.826.756 Kč


Ukončené projekty  


Hlavním cílem projektu je vytvořit a propojit organizace špičkového výzkumu s pracovišti aplikačního sektoru a veřejné správy a motivovat mladé vědce a studenty praktickými ukázkami využití výsledků VaV v praxi.

Stěžejními výstupy tří projektových aktivit jsou stáže a praxe studentů a pracovníků VaV, příprava odborníků a koučů pro podporu realizace dalších společných projektů a realizace interaktivních seminářů, konferencí a workshopů, na kterých budou diskutovat zástupci akademického, veřejného, soukromého a neziskového sektoru a studenti prezentovat výsledky stáží.

Realizací stáží studentů a  pracovníků VaV zapojených pracovišť bude zajištěno propojení špičkového výzkumu v perspektivních oblastech zemědělství, potravinářství a oblasti  bioenergií mezi pracovišti akademického a aplikačního sektoru. Dojde tak k navázání nových partnerství a k efektivnímu přenosu znalostí a zkušenností mezi všemi zapojenými organizacemi, k podpoře transferu nových poznatků a výsledků VaV v oblasti  zemědělského, potravinářského výzkumu a v oblasti bioenergií.

Vytvořením široké partnerské sítě různorodých subjektů z akademického, soukromého, veřejného i nestátního neziskového sektoru  bude vytvořeno odborného zázemí pro rozvoj  lidského potenciálu pro již existující, ale i pro nově vznikající klastry a oborová seskupení zaměřené na vytváření společných projektů z oblasti agrárního výzkumu a bioenergetiky.

Pro cílovou skupinu budou vytvořeny odborné moduly v oblasti projektového managementu, fundraisingu, evaluace, manažerských a prezentačních dovedností interaktivní formou řešením případových studií, jejichž realizace zajistí pochopení a osvojení si znalostí a zkušenností nutných pro efektivní  spolupráci v oblasti aplikačního výzkumu a transferu technologií. Tím budou připraveni odborníci pro práci v technologických platformách a oborových klastrech.

Na seminářích a  konferencích projektu  budou prezentovány nejnovější poznatky z oblasti výzkumu v dotčených oblastech a realizovány interaktivní diskuse s veřejnou správou nad  připravovanými změnami hodnocení a koncepce VaV, v oblasti legislativních úprav týkající se nových bionenergií, koncepčních změn financování VaV atp., aby byla zajištěna efektivní komunikace s odborníky veřejné správy, kteří mají tuto problematiku na starosti.

Zahraniční partneři přispějí svými zkušenostmi v oblasti přípravy  mezinárodních projektů tím, že budou zapojeni do přípravy a realizace odborných modulů (za účasti uznávané odbornice prof. Joan Winn) a prezentací vytvořené sítě na prestižních zahraničních akcích.Sdílet tento příspěvek
Komentáře