OPPIK - Propagace a rozvoj činností NEK v oblasti energetických úspor a energetické koncepce

projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0002294, realizace projektu: 1.4.2016 - 31.3.2018, rozpočet: 7.970.760 Kč, dotace: 3.985.380 Kč


Ukončené projekty  


Hlavním cílem projektu je propagace a rozvoj činností NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU (dále jen NEK) a jeho aktivit v oblasti energetických úspor a energetické koncepce za účelem dalšího rozšiřování členské základny klastru. Záměrem projektu je rozšířit portfolium služeb pro členy klastru a podpořit mezioborovou spolupráci s dalšími klastry a partnery. Realizací projektu chceme zkvalitnit sdílení odborných znalostí mezi jednotlivými členy a podpořit tak přípravu nových společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací. V rámci projektu bude probíhat také propagace možností energetických úspor v propojení na obnovitelné zdroje energie mezi odbornou a širokou veřejností. Účelem projektu je rozvinout a podporovat aktivity klastru mimo Moravskoslezský kraj na národní a mezinárodní úrovní. Propagační a vzdělávací akce pro odbornou a širokou veřejnost tak organizovat i mimo působící kraj na národní úrovni. Získat tak nové členy klastru v rámci organizací působící v oboru energetických úspor a energetické koncepce mimo Moravskoslezský kraj. Dále bude projekt podporovat zlepšení spolupráce mezi stávajícími členy klastru a sdílení informací v oblasti energetických úspor a energetické koncepce výstavby objektů. Projekt bude podporovat propagaci klastru prostřednictvím informační kampani a propagačních akcí v jednotlivých krajích. Očekáváme také zpracování odborných studií, posudků v oblasti energetických úspor. Rozvoj činností NEK zvýší inovační potenciál a posílí kooperační vazby mezi jednotlivými stávajícími a novými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost.

 

Jednotlivé specifické cíle projektu:

1) Propagace a rozvoj činností klastru v národním měřítku.

2) Podpora konkurenceschopnosti klastru a jeho členů prostřednictvím centra podpory a rozvoje podnikání a centra energetických úspor a energetické koncepce.

3) Příprava a realizace odborných workshopů pro stávající i nové členy klastru.

4) Příprava společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovaci.

5) Zvýšit informovanost o efektivním využití odpadů a souvisejících technologií u odborné a široké veřejnosti.

6) Rozšíření portfolia nabízených služeb pro členy klastru.

7) Rozšíření členské základny klastru.

8) Zvýšení kvality vnitřního řízení klastru.

9) Rozvoj lidských zdrojů vedoucí k rozšíření klastru.

10) Podpora mezioborové spolupráce a partnerství.

 

Klíčové aktivity projektu:

 

Aktivita č.1: Zkvalitnění a rozšíření portfolia služeb klastru

Tato aktivita zahrnuje tyto činnosti:

a) založení a činnost centra podpory a rozvoje podnikání NEK,

b) založení a činnost centra energetických úspor a energetické koncepce,

c) rozšíření nabídky činností centra společných nákupů a služeb,

 

Aktivita č.2 Příprava a realizace informační kampaně NEK

Tato aktivita zahrnuje tyto činnosti:

a) vytvoření propagačních materiálů NEK,

b) propagace klastru v médiích,

c) nové internetové stránky klastru,

d) propagační akce klastru pro širokou veřejnost.

e) dny otevřených dveří pro širokou a odbornou veřejnost,

 

Aktivita č.3: Zkvalitnění procesů řízení klastru a rozvoj lidských zdrojů

Tato aktivita zahrnuje tyto činnosti:

a) nastavení nových procesů pro řízení a hodnocení činnosti klastru,

b) rozšíření pracovního týmu klastru,

c) pravidelné koordinační schůzky za účelem monitorování projektu.

 

Aktivita č.4: Rozvoj mezioborové spolupráce klastru

Tato aktivita zahrnuje tyto činnosti:

a) konference zaměřené na efektivní využití energetických zdrojů,

b) pravidelné workshopy a semináře pro potencionální partnery a spolupracující klastry,

c) vytvoření sítě spolupracujících klastrů a jejich vzájemné propojení.

 

Aktivita č.5: Rozvoj spolupráce s vysokými a středními školami

Tato aktivita zahrnuje tyto činnosti:                        

a) semináře zaměřené na popularizaci elektrotechnických oborů,

b) podpora nabídky stáží studentů VŠ u členů klastru,

c) podpora energetické gramotnosti lidí a firem.

 Sdílet tento příspěvek
Komentáře