OPPIK - Rozvoj a posílení zahraniční spolupráce NEK v oblasti inteligentních technologií a energetických systémů

projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_009/0002300, realizace projektu: 1.4.2016 - 31.3.2018, rozpočet: 7.776.200 Kč, dotace: 3.888.100 Kč


Ukončené projekty  


Hlavním cílem projektu je navázat a posílit mezinárodní spolupráci NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU, z.s. (dále jen NEK) se zahraničními klastry, výzkumnými organizacemi a dalšími partnery v oblasti inteligentních technologií a energetických systémů. Spolupráce bude zaměřena na oblast výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací. Jedním z dílčích cílů projektů je také získání informací o zahraničních trzích a možností dlouhodobé spolupráce s klastrovými seskupeními v rámci evropského výzkumného prostoru. Spolupráce ze zahraničními partnery a příprava společných projektů byla doposud pro klastr jen doplňkovou činností. NEK však již navázal spolupráci se zahraniční výzkumnou organizací Fraunhofer Gesellschaft (přesněji se dvěma Fraunhofer Instituty této organizace), se kterou úspěšně připravil společný projekt v oblasti VaV v rámci programu CORNET. Záměrem projektu je také výrazně posílit spolupráci s výše uvedenou výzkumnou organizací.

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR se doposud soustřeďoval především na rozvoj činností v rámci České republiky (Moravskoslezský kraj) včetně rozšiřování členské základny a získávání nových partnerství. Spolupráce se zahraničními partnery byla jen okrajovým tématem (příprava projektů v rámci programu CORNET – viz kapitola 2). Jednou z příčin uvedeného problému je skutečnost, že klastr nemá zpracovanou podrobnou analýzu potencionálních zahraničních partnerů a jejich činností, na základě které by mohl navázat nové partnerství. Význam spolupráce výzkumných organizací a klastrů ze zahraničí prudce roste jednak v důsledku stále vyšších požadavků na spojení a transfer výsledků výzkumů a vývoje do praxe.

Z tohoto důvodu bude v rámci tohoto projektu zpracována podrobná internacionalizační strategie NEK (včetně identifikace příležitostí), která bude zahrnovat i zpracovanou podrobnou analýzu možných zahraničních partnerství a klastrových sítí, které jsou pro další rozvoj NEK velice důležité a přínosné.

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR chce realizovat projekt, který by přispěl k posílení, ale i k navázání mezinárodní spolupráce a vzniku nových partnerství především se zahraničními klastry a výzkumnými organizacemi v oblasti inteligentních technologií (SMART technologií), energetických systémů, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Hlavním účelem projektu je posílit spolupráci klastru účastí v mezinárodních partnerských sítích a také podporovat přípravu společných mezinárodních projektů VaV v rámci programů CORNET, HORIZONT 2020 a INTERREG V-A. Stěžejní aktivitou pro zajištění uvedených cílů bude vytvoření Centra mezinárodní podpory NEK, které se bude podílet na vyhledávání a podpoře nových partnerství a bude připravovat mezinárodní projekty v oblasti výzkumu a vývoje, které bude také pomáhat realizovat.  Hlavním těžištěm projektu budou zahraniční schůzky, setkání, zpracování propagačních materiálů NEK v různých jazykových mutacích, účast na zahraničních konferencích, akcích, inovačních fórech a seminářích, které budou posilovat a upevňovat vazby pro přípravu mezinárodních projektů. 

Jednotlivé specifické cíle projektu:

a) propagovat činnosti klastru na mezinárodní úrovni,

b) posílení pracovního týmu klastru v oblasti internacionalizace,

c) výměna zkušeností a znalostí v oblasti inteligentních technologií (SMART) a energetických systémů,

d) aktivní spolupráce se zahraničními klastry,

e) zpracovat komplexní internacionalizační strategii klastru a strategii NEK pro vstup na nové (zahraniční) tržní destinace,

g) posílit spolupráci s Fraunhofer Institute v oblasti výzkumu a vývoje – příprava již vydefinovaných projektů v rámci programu CORNET a HORIZONT 2020,

h) využití přeshraničního potenciálu klastru (příprava projektů přeshraniční spolupráce),

i) vytvořit silné přeshraniční partnerství v oblasti energetických úspor, obnovitelných zdrojů energií a smart technologií,

j) příprava a realizace společných mezinárodních projektů (v oblasti VaVaI) se zahraničními klastry a výzkumnými organizacemi,

k) zapojení do mezinárodních klastrových sítí,

l) koordinační aktivity klastru s cílem zajistit přístup členských subjektů na třetí trh.Sdílet tento příspěvek
Komentáře