OPPIK IV – Rozvoj NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU

Projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011812, realizace projektu: 1.4.2018 – 31.12.2020, rozpočet: 7.954.896,00 Kč, dotace: 3.977.448,00 Kč.


Ukončené projekty  


 

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje činností NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU, z.s. především v oblasti efektivní výroby a akumulace elektrické energie, smart technologií a energetické koncepce a také propagace jeho aktivit za účelem dalšího rozšiřování členské základny klastru. Záměrem projektu je rozšířit portfolium služeb pro členy klastru a podpořit mezioborovou spolupráci s dalšími klastry a partnery. Realizací projektu chceme zkvalitnit sdílení odborných znalostí mezi jednotlivými členy a podpořit tak přípravu nových společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací. V rámci projektu bude probíhat také propagace formou účastí na veletrzích a pořádání konferencí zaměřených na energetickou koncepci. Účelem projektu je rozvinout a podporovat aktivity klastru mimo Moravskoslezský kraj na národní a mezinárodní úrovní. Propagační akce pro odbornou a širokou veřejnost tak organizovat i mimo působící kraj na národní úrovni. Získat tak nové členy klastru v rámci organizací působící v elektrotechnickém a energetickém průmyslu mimo Moravskoslezský kraj. Dále bude projekt podporovat zlepšení spolupráce mezi stávajícími členy klastru a sdílení informací v oblasti efektivní výroby a akumulace elektrické energie, smart technologií a energetické koncepce výstavby objektů. Projekt bude podporovat propagaci klastru prostřednictvím účasti na veletrzích a dalších propagačních akcí v rámci ČR. Rozvoj činností NEK zvýší inovační potenciál a posílí kooperační vazby mezi jednotlivými stávajícími a novými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost.

 

Jednotlivé specifické cíle projektu:

 

1) Propagace a rozvoj činností klastru v národním měřítku prostřednictvím veletrhů.

2) Podpora konkurenceschopnosti klastru a jeho členů prostřednictvím centra podpory a rozvoje

podnikání.

3) Příprava společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovaci.

4) Zvýšit informovanost o efektivním využití odpadů a souvisejících technologií u odborné a široké

veřejnosti.

5) Zkvalitnění portfolia nabízených služeb pro členy klastru.

6) Rozšíření členské základny klastru.

7) Zvýšení kompetencí managementu klastru.

8) Podpora mezioborové spolupráce a partnerství.

9) Zkvalitnit úroveň spolupráce mezi firmami v klastru.

 

Hlavní (klíčové) aktivity projektu:

 

1) Aktivita č.1: Zkvalitnění a rozšíření portfolia služeb klastru

a) rozšíření činnosti centra podpory a rozvoje podnikání NEK,

b) vznik nové pracovní skupiny Efektivní výroba a akumulace elektrické energie,

c) newsletter pro členy klastru.

 

2) Aktivita č.2 Propagace činností NEK na národní úrovni

a) vytvoření propagačních materiálů NEK,

b) účast klastru na veletrzích,

c) propagace klastru v médiích.

 

3) Aktivita č.3: Zkvalitnění řízení managementu klastru

a) zvýšení kompetencí managementu klastru,

b) pravidelné koordinační schůzky za účelem monitorování projektu.

 

4) Aktivita č.4: Rozvoj mezioborové spolupráce klastru

a) konference zaměřené na energetickou koncepci,

b) pravidelné workshopy a semináře pro potencionální partnery a spolupracující klastry,

c) vytvoření sítě spolupracujících klastrů a jejich vzájemné propojení.

 

5) Aktivita č.5: Rozvoj spolupráce s vysokými a středními školami

a) semináře zaměřené na popularizaci elektrotechnických oborů,

b) příprava společných VaV projektů.Fotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře